Ryhmädynaaminen interventio

Ryhmädynaaminen interventio on väline, jolla voidaan vaikuttaa ryhmän dynamiikkaan ja ryhmässä vallitseviin ryhmärooleihin, tukea orientoitumista opiskeluun ja muokata ryhmän toimintaa toivottuun suuntaan. Vaikka ryhmädynaamiset interventiot voidaan nähdä myös vallankäyttönä, joilla ryhmää muokataan toivottuun suuntaan ja jota yhteiskunta tekee toki muutoinkin, ryhmän muodostavat yksilöt kuitenkin hyötyvät interventiosta.

Ryhmädynaamisissa interventioissa vahvistetaan ryhmän tavoitteen kannalta myönteisiä ryhmärooleja ja tuetaan sellaisia ryhmän jäseniä, jotka ovat joutuneet jäämään ryhmässä esimerkiksi kiusatun tai hauskuuttajan rooliin. Yhteiskunnan kannalta kielteisinä koettujen ryhmäroolien omaksuminen vaikuttaa myöhemmissä elämänvaiheissa usein haitallisesti, esimerkiksi sijoittumiseen työmarkkinoille.

Ryhmädynaamisen intervention alkutilanne

Olen havainnut, että oppilaitoksissa on usein tapana olettaa ei-toivotun käytöksen taustalla olevien syiden olevan joko yksilöllisiä tai opiskelijan perheestä tai muusta taustasta nousevia. Tämä ajattelu ei mielestäni riittävästi tunnista nuoren kehitysvaihetta, jossa hänen suhteensa vertaisryhmään on huomattavasti voimakkaampaa kuin aikuisella. Nuoren keskeisin ihmissuhde ei tavallisesti ole omaan perheeseen vaan kavereihin. Niille nuorille, joilla ei ole vertaisryhmään kuulumisen kokemusta, voi tilanne olla musertava.

Kaikki nuoret eivät halua kuulua vertaisryhmään. Tämän on kokemusteni mukaan käytännössä aina aiheuttanut huono ja käsittelemättä jäänyt kokemus itsestä ryhmän jäsenenä. Korjaava kokemus on mahdollista luoda, kun nuoren yksilöllinen tilanne ja kokemus tunnistetaan. Korjaavan kokemuksen voima nuoren käsitykselle itsestä on huikea ja jo yksi turvallinen ryhmäkokemus voi muuttaa nuoren elämän suunnan. Usein ryhmästä vetäytyvät on verraten yksinkertaista löytää ryhmädynaamista interventiota järjestettäessä. Tavallisesti tämä tapahtuu jo ennen varsinaista toimintapäivää.

Tavoitetila ryhmädynaamisen intervention jälkeen

 

Ryhmädynaamisissa interventioissa käytetään samankaltaisia tai jopa samoja harjoitteita kuin tavanomaisissa ryhmäytyksissä, esimerkiksi opiskelujen alkaessa. Voit tutustua tarkemmin ryhmädynaamisten interventioiden toteuttamiseen.

Kuvaamani menetelmä edellyttää varsin huomattavia ponnisteluja ryhmää kohden, mutta toisaalta myös tuloksia saadaan! Tiedän, että ryhmädynaamisiin menetelmiin satsaaminen kannattaa. Jokainen nuori on riittävän arvokas ihmisenä, yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä.

Olen mielelläni tukenanne, kun pohditte ryhmädynaamisten interventioiden tai ryhmäytysten toteuttamista oppilaitoksessanne tai yhteisössänne. Ota yhteyttä!